Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Rozogach
Herb Urząd Gminy w Rozogach

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zarządzeń

1.    Zarządzenie Nr 1/17 z dnia 02.01.2017 r w sprawie określania  metody wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej dla Gminy Rozogi.

2.    Zarządzenie Nr 2/17 z dnia 04.01.2017r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017 r.

3.    Zarządzenie Nr 3/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.

4.    Zarządzenie Nr 4/17 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5.    Zarządzenie Nr 5/17 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw ulic w miejscowości Rozogi.

6.    Zarządzenie Nr 6/17 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w miejscowości Rozogi.

7.    Zarządzenie Nr 7/17 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Rozogi w 2017 r.

8.    Zarządzenie Nr 8/17 z dnia 16.01.2017 r.  w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w gminie Rozogi w 2017 r.

9.    Zarządzenie Nr 9/17 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
- organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.

10.    Zarządzenie Nr 10/17 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

11.    Zarządzenie Nr 11/17 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

12.    Zarządzenie Nr 12/17 z dnia 25.01.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną.

13.    Zarządzenie Nr 13/17 z dnia 25.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rozogi.

14.    Zarządzenie Nr 14/17 z dnia 25.01.2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

15.    Zarządzenie Nr 15/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia silnikowe eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rozogi.

16.    Zarządzenie Nr 15a/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie udzielenia Pani Bernadetcie Zdunek pełnomocnictwa.

17.    Zarządzenie Nr 16/17 z dnia 03.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy a 2017 r.

18.    Zarządzenie Nr 17/17 z dnia 03.02.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017 r.

19.    Zarządzenie Nr 18/17 z dnia 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rozogi.

20.    Zarządzenie Nr 19/17 z dnia 13.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozogi w 2017 roku oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej.

21.    Zarządzenie Nr 20/17 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rozogach.

22.    Zarządzenie Nr 21/17 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

23.    Zarządzenie Nr 22/17 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017 r.

24.    Zarządzenie Nr 23/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r. i informacji o stanie mienia komunalnego.

25.    Zarządzenie Nr 24/17 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r

26.    Zarządzenie Nr 25/17 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie  zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017 r.

27.    Zarządzenie Nr 26/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. samorządowych instytucji kultury.

28.    Zarządzenie Nr 27/17 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości nr 158/1 obręb Rozogi o powierzchni 1000m2 , do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 dnia, z przeznaczeniem na lokalizacje rynku.

29.    Zarządzenie Nr 28/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017 r.

30.    Zarządzenie Nr 29/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego pojazdu pożarniczego marki STAR A ZOO

31.    Zarządzenie Nr 30/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego motoroweru YAMAHA

32.    Zarządzenie Nr 31/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Faryny pomiędzy Gminą Rozogi a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. MB Królowej Polski w Farynach

33.    Zarządzenie Nr 32/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną.

34.    Zarządzenie Nr 33/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

35.    Zarządzenie Nr 34/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017 r.

36.    Zarządzenie Nr 35/17 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rozogi.

37.    Zarządzenie Nr 36/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie uchylające Zarządzenie Nr 89/13 Wójta Gminy Rozogi z dnia 14 listopada 2013 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w obiektach szkolnych stanowiących własność gminy.

38.    Zarządzenie Nr 37/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w obiektach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach stanowiących własność gminy.

39.    Zarządzenie Nr 38/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 199017 Dąbrowy – dr. Nr. 199020N (Dąbrowy Kol.) na odcinku od km 0+000 do km 0+999” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

40.    Zarządzenie Nr 39/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr. gm. – Kilimany – Klon” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

41.    Zarządzenie Nr 40/17 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

42.    Zarządzenie Nr 41/17 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie opracowania informacji za rok 2016.

43.    Zarządzenie Nr 42/17 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i pojazdów stanowiących własność Gminy Rozogi.

44.    Zarządzenie Nr 43/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną.

45.    Zarządzenie Nr 44/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną.

46.    Zarządzenie Nr 45/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną.

47.    Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 24.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozogi w 2017r.

48.    Zarządzenie Nr 47/17 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

49.    Zarządzenie Nr 48/17 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

50.    Zarządzenie Nr 49/17 z dnia 05.06.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rozogi.

51.    Zarządzenie Nr 50/17 z dnia 05.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

52.    Zarządzenie Nr 51/17 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie obniżenia pojazdu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Rozogi.

53.    Zarządzenie Nr 52/17 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie obniżenia ceny motoroweru marki YAMAHA stanowiącego własność Gminy Rozogi.

54.    Zarządzenie Nr 53/17 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

55.    Zarządzenie Nr 54/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

56.    Zarządzenie Nr 55/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

57.    Zarządzenie Nr 56/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rozogi.

58.    Zarządzenie Nr 57/17 z dnia 29.06.2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu za komunalne lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne.

59.    Zarządzenie Nr 58/17 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie pojazdów stanowiących własność Gminy Rozogi.

60.    Zarządzenie Nr 59/17 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

61.    Zarządzenie Nr 60/17 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

62.    Zarządzenie Nr 61/17 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rozogi.

63.    Zarządzenie Nr 62/17 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rozogi.

64.    Zarządzenie Nr 63/17 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

65.    Zarządzenie Nr 64/17 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

66.    Zarządzenie Nr 65/17 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie  powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru remontów dróg gminnych (wewnętrznych) realizowanych ze środków funduszy sołeckich na 2017r.

67.    Zarządzenie Nr 66/17 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

68.    Zarządzenie Nr 67/17 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi.

69.    Zarządzenie Nr 68/17 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

70.    Zarządzenie Nr 69/17 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Rozogach.

71.    Zarządzenie Nr 70/17 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

72.    Zarządzenie Nr 71/17 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

73.    Zarządzenie Nr 72/17 z dnia 14.09.2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek w Urzędzie Gminy Rozogi i trybu jej działania.

74.    Zarządzenie Nr 73/17 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego zakładowej wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.

75.    Zarządzenie Nr 74/17 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „wyprawka szkolna”.

76.    Zarządzenie Nr 75/17 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

77.    Zarządzenie Nr 76/17 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

78.    Zarządzenie Nr 77/17 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

79.    Zarządzenie Nr 78/17 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy.

80.    Zarządzenie Nr 79/17 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i ustalenia terminu przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji.

81.    Zarządzenie Nr 80/17 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

82.    Zarządzenie Nr 81/17 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

83.    Zarządzenie Nr 82/17 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi”.

84.    Zarządzenie Nr 83/17 z dnia 17.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

85.    Zarządzenie Nr 84/17 z dnia 17.10.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy.

86.    Zarządzenie Nr 85/17 z dnia 17.10.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Rozogi.

87.    Zarządzenie Nr 86/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

88.    Zarządzenie Nr 87/17 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

89.    Zarządzenie Nr 88/17 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

90.    Zarządzenie Nr 89/17 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

91.    Zarządzenie Nr 90/17 z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Rozogach.

92.    Zarządzenie Nr 91/17 z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Rozogach.

93.    Zarządzenie Nr 92/17 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie

94.    Zarządzenie Nr 93/17 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

95.    Zarządzenie Nr 94/17 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną.

96.    Zarządzenie Nr 95/17 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną.

97.    Zarządzenie Nr 96/17 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

98.    Zarządzenie Nr 97/17 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

99.    Zarządzenie Nr 98/17 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.

100. Zarządzenie Nr 99/17 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Rozogi w sprawie projektów statutów sołectw.

101. Zarządzenie Nr 100/17 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Rozogi w sprawie projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Rozogi.

102. Zarządzenie Nr 101/17 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

103. Zarządzenie Nr 102/17 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.

104. Zarządzenie Nr 103/17 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.

105. Zarządzenie Nr 104/17 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2017r.
 

Wytworzył:
Anna Pszczółkowska
Udostępnił:
Ryszard Górski
(2018-02-19 09:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Górski
(2018-02-19 09:19:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1608624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X