Zgłoszenie osoby uzależnionej od alkoholu.

Zgłoszenie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286 j.t.).

Wymagane dokumenty:

Art. 24 wyżej wymienionej ustawy określa, że osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócających spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. . 

O zastosowaniu leczenia odwykowego stanowi Sąd Rejonowy właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania osoby zgłoszonej.

Postępowanie jest wszczynane na wniosek.

Wniosek można złożyć osobiście do Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok.nr 18 lub listownie na adres Urzędu Gminy. Wniosek może być złożony przez najbliższego członka rodziny t.j. współmałżonka, rodzica, brata, siostrę, pełnoletnie dziecko itp.  Wnioskodawcą może być również np: szkoła, policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, prokuratura, kurator sądowy. Po przyjęciu zgłoszenia Komisja zaprasza osobę której wniosek dotyczy oraz osobę składającą wniosek na posiedzenie zespołu interwencyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego i udziału w terapii. Osoba zgłoszona może zostać skierowana na badanie przez biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przypadku pozytywnej opinii Komisja kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Szczytnie o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego. Sąd po rozpatrzeniu wniosku wydaje Postanowienie o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w  stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.  Należy jednak pamiętać, że zobowiązanie nie powoduje zatrzymania pacjenta w zakładzie leczniczym wbrew jego woli.

Opłaty: Opłata za rozprawę sądową oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jest pokrywana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wytworzył:
Teresa Gołyńska
(2015-09-28)
Udostępnił:
Teresa Gołyńska
(2015-09-28 14:00:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Gołyńska
(2015-09-29 08:44:54)